9.10.11

Ύδραυλις στο ΝΟΗΣΙΣ

«΄Ύδραυλις», ένα σπουδαίο δείγμα της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας, κατασκευασμένο από τον Έλληνα μηχανικό και τεχνολόγο Κτησίβιο (285-222 π.Χ.). Η «ύδραυλις», υπήρξε το πρώτο πληκτροφόρο μουσικό όργανο, βάσιζε τη  λειτουργία του σε υδραυλικό σύστημα που ήταν υπεύθυνο για την παραγωγή, κίνηση και ρύθμιση της πίεσης του αέρα, ο οποίος διοχετευόμενος σε σύστημα αυλών διαμέσου πλήκτρων δημιουργούσε τον ήχο.

No comments: